CLAWVAC

CLAWVAC

粗真空行业的新标杆

CLAWVAC 系列出色的产品特点在粗真空领域显示出巨大优势。泵的设计使其具有非常高的稳健性,尤其适用于处理含颗粒和蒸汽污染的气体等挑战性的应用。用户将获得无故障且低运行成本的使用体验。

 • CLAWVAC CP 65

  CLAWVAC CP 65 机型涵盖不同的电压范围,提供 65 m³/h (50 Hz) 或 79 m³/h (60 Hz) 的最大抽速并具有 50 mbar 极限压力。

  更多
 • CLAWVAC CP 150

  CLAWVAC CP 150 机型涵盖不同的电压范围,提供 150 m³/h (50 Hz) 或 184 m³/h (60 Hz) 的最大抽速并具有 50 mbar 极限压力

  更多
 • CLAWVAC CP 300

  CLAWVAC CP 300 机型涵盖不同的电压范围,提供 300 m³/h (50 Hz) 或 347 m³/h (60 Hz) 的最大抽速并具有 140 mbar 极限压力。

  更多